Duur: 1 dag van 9.30 tot 16.30 uur
€ 745,- vrijgesteld van BTW
Data en locatie
Faciliteiten

 

Bedrijven en milieuzonering

Een eendaagse cursus over de toepassing van het Groene Boekje in de praktijk
  • Praktische toepassing
  • Kernbegrippen
  • Juridische verankering milieuzonering
  • Functiemenging
  • Stappenplannen

Beschrijving

Aanleiding
Het Groene Boekje is sinds 1986 een hulpmiddel voor milieuzonering in de ruimtelijke inrichting. Milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) zover nodig ruimtelijk van elkaar worden gescheiden. In 2007 is een geheel herziene versie van het Groene Boekje gepubliceerd, waarin ook functiemenging is opgenomen. Sinds 2009 biedt het Groene Boekje ‘Bedrijven en milieuzonering’ nu de nieuwe handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk, met onder meer een verwerking van de Wro en de SBI-codes.

Inhoud
De praktijk heeft geleerd dat het juist toepassen van milieuzonering een lastige zaak is. Het onjuist toepassen van het Groene Boekje zorgde regelmatig voor fouten met bijvoorbeeld als gevolg dat nieuwe woningen te dicht bij bedrijven werden geplaatst. Of andersom, dat bedrijven zich ten onrechte niet mochten vestigen. Het herziene Groene Boekje ‘Bedrijven en milieuzonering’ biedt diverse nieuwe hulpmiddelen om dergelijke fouten te voorkomen. Het bevat:

  • Een nieuwe toelichting
  • Een nieuwe aanpak voor de toepassing van milieuzonering nabij gemengde gebieden en in gebieden met functiemenging
  • Nieuwe praktijkgerichte bouwstenen voor het opstellen van bestemmingsplannen: aandachtspunten voor het opstellen van de plantoelichting en voorbeelden voor planvoorschriften

Deze wijzigingen én het goed toepassen van het nieuwe boekje vragen om uitleg! Doel van de cursus is de gebruikers vertrouwd te maken met de vernieuwde inhoud en werkwijze van ‘Bedrijven en milieuzonering’. In het programma staat, na een gedegen theoretische basis, de praktische toepassing voorop. Er worden concrete situaties behandeld en er is ruimte om gezamenlijk praktijkcases van deelnemers te bespreken.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor medewerkers milieu en RO van gemeenten en omgevingsdiensten. Enige basiskennis van het RO-jargon wordt veronderstel. Verder is de cursus interessant voor adviseurs van stedenbouwkundige- en milieuadviesbureaus en projectontwikkelaars.