Duur: 2 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
€ 1.445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Basiscursus Natuurwetgeving en ecologie

Voorkom missers bij het opstellen van plannen!
  • Soorten- en gebiedsbescherming
  • Verhouding tot de Wabo
  • Inventarisatie en onderzoek beschermde planten en dieren

Beschrijving

Overheden, projectontwikkelaars en juridische en ecologische adviseurs moeten op veel terreinen rekening houden met de Europese en Nederlandse natuurbeschermingswet. Zoals op het terrein van de ruimtelijke ordening, milieu, water en infrastructuur. Problemen bij de planning en uitvoering van projecten kunnen in belangrijke mate worden voorkomen door kennis van de natuurbeschermingsregelgeving en het tijdig betrekken van deze regelgeving bij de planvorming.

Inhoud en resultaat
In deze cursus wordt uitvoerig ingegaan op de basisbeginselen van de natuurbeschermingsregelgeving en de werking ervan binnen de Nederlandse bestuurspraktijk. Via praktijkvoorbeelden en een workshop wordt verdieping geboden. Onder andere het volgende komt aan bod:

  • Hoe zit soorten- en gebiedsbeschermingsrecht in elkaar onder de Wet natuurbescherming?
  • Wanneer moet en waar mag u rekening mee houden bij het verlenen van vergunningen en opstellen van plannen?
  • Hoe kan een vergunning of plan toch doorgang vinden ondanks (of misschien dankzij) aanwezige natuurwaarden?
  • Wat is de stand van zaken in de rechtspraak en wetgeving op gebied van natuurbeschermingsrecht en soortbescherming?
  • Hoe verhoudt het natuur- en soortenbeschermingsrecht zich tot Wabo?

Na afloop van de cursus hebt u een overzicht van de wetgeving op het gebied van het natuurbeschermingsrecht en het soortenbeschermingsrecht in Nederland. Ook bent u in staat te adviseren over de meest voorkomende problemen uit de praktijk.

Doelgroep
De cursus is primair bestemd voor beleidsmedewerkers en juristen ruimtelijke ordening, milieu, water, infrastructuur, natuur en landschap bij het rijk, provincies, omgevingsdiensten en gemeenten. Daarnaast is de cursus interessant voor medewerkers van adviesbureaus en projectontwikkelaars.