Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Basiscursus Milieurecht

Inzicht in de hoofdlijnen van het milieurecht en de plaats ervan binnen het omgevingsrecht

Een bedrijf wil zijn activiteiten uitbreiden met nieuwe installaties op het terrein. Dat heeft gevolgen voor het milieu: extra uitstoot en wellicht ook meer verkeer en lawaai. Moet het bedrijf hiervoor een nieuwe vergunning aanvragen? Zo ja, met welke milieuwetten moet het bevoegd gezag rekening houden?

 • De plaats van milieurecht binnen het omgevingsrecht
 • Belangrijkste milieuwetten en uitvoeringsbesluiten
 • De actuele (beleids)ontwikkelingen

Inhoud

Milieubescherming is een taak van de overheid. Het milieurecht is een verzameling van wetten en regels die het leefmilieu moeten beschermen. De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet. Andere wetten zijn bijvoorbeeld de Wet geluidshinder, de Wet bodembescherming en de Waterwet. Provinciale en gemeentelijke bestuursorganen moeten elke vier jaar milieuplannen uitvoeren en controleren. Zij heffen bijdragen, zoals energiebelasting en afvalstoffenbelastingen.

De Basiscursus Milieurecht biedt inzicht in de belangrijkste milieuwetten en uitvoeringsbesluiten. De juridische kaders staan centraal. Na deze cursus kent u de hoofdlijnen van het stelsel van milieurecht, de plaats van het milieurecht binnen het omgevingsrecht en het Europese milieurecht. Ook krijgt u een beeld van actuele ontwikkelingen binnen het milieurecht.

Voor wie

De Basiscursus Milieurecht is bedoeld voor medewerkers van overheden en bedrijfsleven die meer willen weten van de juridische aspecten van het milieubeleid. Om de cursus goed te kunnen volgen, is een minimale juridische kennis vereist. De cursus is ook interessant voor (beginnende) medewerkers van adviesbureaus en advocatenkantoren en leden van interdisciplinaire projectteams.

Cursusdata

Cursusdagen 2018:

 • dinsdag 15 mei
 • dinsdag 22 mei
 • dinsdag 29 mei
 • dinsdag 12 juni

Het programma

Hieronder vindt u een korte opsomming van de onderwerpen die in het programma terug komen. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Dag 1

 • Inleiding op de cursus
 • Inleiding Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet milieubeheer (Wm)
 • Vergunningverlening voor inrichtingen (Wabo en Wm)
 • Algemene regels voor inrichtingen (Wm)

Dag 2

 • Milieueffectrapportage
 • Lucht
 • Bodem

Dag 3

 • Externe veiligheid
 • Geluid
 • Afvalstoffenrecht

Dag 4

 • Waterkwaliteit
 • Natuurbeschermingsrecht
 • Handhaving van het milieurecht
 • Praktijkcasus handhaving milieurecht

Docenten

 • dr. E.J. (Evert) de Valk is directeur bij De Valk, opleiding, advisering en onderzoek omgevingsrecht in Utrecht.
 • mr. P.C. (Peter) Cup is juridisch adviseur bij Inspectie Leefomgeving en Transport in Utrecht.
 • Y. (Ynze) Flietstra is senior adviseur bij StAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak) in Den Haag.
 • mr. ir. B.W. (Berend) Hoekstra is senior adviseur luchtverontreiniging bij Tauw.
 • mr. drs. G.A.J.M. (Gijs) Hoevenaars is werkgroepsecretaris en jurist bij de Commissie voor de milieueffectrapportage in Utrecht.
 • N.K.J. (Nico) Wiggers is directeur bij Wiggers Opleiding en Advies in Arnhem.
 • mr. E.T. (Eelco) de Jong is advocaat bij Zypp Advocaten in Arnhem.
 • mr. P. (Peter) de Putter is directeur/senior-adviseur bij Sterk Consulting BV in Leiden. Helpt op dit moment waterwetgeving inbouwen in de Omgevingswet.
 • ing. M.J. (Mark) van Leeuwen is werkzaam bij MVL advisering in Maassluis.
 • ing. T. (Tjeerd) van der Meulen is senior adviseur milieu bij Stichting Advisering Bestuursrechtspraak in Den Haag.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?