Duur: 4 dagen van 09.30 tot 16.30 uur
€ 2.245,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Basiscursus Milieurecht

Inzicht in de hoofdlijnen van het milieurecht en de plaats ervan binnen het omgevingsrecht
  • Met doorkijkjes naar de Omgevingswet
  • De plaats van milieurecht binnen het omgevingsrecht
  • Belangrijkste milieuwetten en uitvoeringsbesluiten
  • De actuele (beleids)ontwikkelingen

Beschrijving

Om ons leefmilieu te beschermen kennen we een uitgebreid stelsel van milieuwetten. De belangrijkste hiervan is de Wet Milieubeheer, maar ook gelden vele sectorale wetten, zoals de Wet Geluidhinder, Wet Bodembescherming, de Waterwet etc. Het doorgronden van de structuur en relaties tussen de diverse milieuwetten en bijbehorende uitvoeringsbesluiten is geen eenvoudige zaak. De verschillende wetten werken immers allen met verschillende begrippen en begrippenkaders. Bovendien is het Europese milieurecht van steeds grotere betekenis in dit rechtsgebied.

Inhoud

Deze basiscursus biedt een brede introductie in het milieurecht waarbij de juridische kaders centraal staan. Na de cursus bent u op de hoogte van:

  • De hoofdlijnen van het stelsel van het milieurecht
  • De plaats van het milieurecht binnen het omgevingsrecht
  • De belangrijkste milieuwetten en uitvoeringsbesluiten
  • De actuele (beleids)ontwikkelingen, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en doorkijkjes naar de Omgevingswet.

Doelgroep

De Basiscursus Milieurecht is bedoeld voor medewerkers van overheden en bedrijfsleven die in hun huidige functie nog niet zo lang met de juridische aspecten van het milieubeleid worden geconfronteerd en die hierover graag meer kennis willen opdoen. Om de cursus goed te kunnen volgen is een minimale juridische kennis vereist. Tevens is de cursus interessant voor (beginnende) medewerkers van adviesbureaus en advocatenkantoren en voor personen die in interdisciplinaire projectteams werken.