Duur: 2 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
€ 1.445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Basiscursus Luchtkwaliteit

De actuele discussie rond luchtkwaliteit
 • Fijnstof en NOx centraal
 • Gezondheidseffecten, modelering, regelgeving en maatregelen
 • Inzicht in aanpak luchtkwaliteitsbeleid

Beschrijving

Aanleiding
In de afgelopen jaren is in Nederland de luchtkwaliteit verbeterd. Het lijkt erop dat Nederland de Europese normen gaan halen. Maar nu we aan de norm voldoen, of bijna aan de norm lijken te gaan voldoen, ligt de focus voor luchtkwaliteit te veel op het voldoen aan die norm en niet op de verbetering van de gezondheid. Gezondheid is gebaat bij een verdere verbetering van de luchtkwaliteit en zoveel mogelijk ruimtelijke scheiding tussen bronnen van luchtverontreiniging en blootstelling. In deze cursus leert u de essentie van de actuele discussies rondom luchtkwaliteit, besluitvorming, over ruimtelijke ordening en communicatie over gezonde lucht.

Voor de aanpak van de luchtkwaliteit werkt de Rijksoverheid samen met lokale overheden in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Het Rijk, provincies en gemeenten werken in het NSL samen om in de zogeheten ‘overschrijdingsgebieden’ de luchtkwaliteit voor de volksgezondheid te verbeteren.

Hierbij richt de aandacht vooral op fijnstof en stikstofoxiden (NOx). Deze stoffen zijn vooral relevant in het behalen van de grenswaarden. Maar ook al zijn de grenswaarden behaald, dan nog steeds heeft fijnstof effect op de volksgezondheid. Uit onderzoek blijkt dat ook kleine concentraties fijnstof nog steeds negatief effect hebben op de volksgezondheid. In deze cursus schakelen we over van het normdenken over luchtkwaliteit naar het kwaliteitsdenken..

Inhoud
In deze praktijkgerichte cursus wordt inzicht geboden in de gezondheidseffecten, de wet- en regelgeving, modellering en maatregelen van luchtkwaliteit. Ook staat de vraag centraal hoe u daar als gemeente of provincie mee om dient te gaan. In deze cursus wordt door middel van een praktijkworkshop het geleerde direct toepasbaar gemaakt.

U krijgt antwoord op vragen als:

 • Wat is de kern van de problematiek?
 • Waarom is fijn stof zo’n probleem: van fijnstof naar ultrafijn stof en roet?
 • Hoe werkt de Wet luchtkwaliteit?
 • Wat is het doel van het NSL?
 • Hoe zit de systematiek van luchtkwaliteitsnormen in elkaar?
 • Wat zijn de kritische onderdelen van luchtkwaliteitsonderzoeken?
 • Wanneer is een onderzoek nodig?
 • Op welke wijze vindt beoordeling en besluitvorming over plannen plaats?

Doelgroep
De cursus is een aanrader voor medewerkers milieu en ruimtelijke ordening van gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, omgevingsdiensten en provincies. Daarnaast is de cursus relevant voor medewerkers verkeer, gezondheidsdeskundigen en adviseurs.