Duur: 2 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
€ 1.445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Basiscursus Geluid

Ideale mix van theorie en praktijk van wetgeving geluid
 • Grondbeginselen van geluid
 • Overzicht Wet- en regelgeving geluid
 • Effecten van geluid
 • Meetgrootheden en begrippen
 • Leren rekenen en meten met geluid

Beschrijving

Aanleiding
Het aspect geluid speelt een belangrijke rol in de omgevingskwaliteit. Ook is geluid van invloed op het welbevinden van mensen. Hierdoor komt het aspect geluid in veel verschillende wetten (met elk hun eigen reikwijdte) voor.

Inhoud
De Wet geluidhinder heeft betrekking op wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai, industrielawaai buiten het terrein van de inrichting (bedrijf) en toestellen. Naast deze wet zijn er nog andere wetten die zich richten op het bestrijden van lawaai.

Dag twee is praktijkgericht waarin u met meetapparatuur de buitenlucht in gaat en geluidsgolven en trillingen waarneemt.

Doelgroep
Deze basiscursus wordt georganiseerd voor:

 • Vergunningverleners, handhavers, betrokkenen bij geluidzonering en technische medewerkers milieu en ruimtelijke ordening werkzaam bij provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en andere overheden
 • Medewerkers van advies- en ingenieursbureaus
 • Leden van de advocatuur
 • Politieambtenaren
 • Milieuauditoren
 • Bedrijfsleven