Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Basiscursus Bestemmingsplan

Beginselen van het maken en beoordelen van een bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is volgens de Wro het belangrijkste instrument voor de ruimtelijke ordening. Hierin zijn de gemeentelijke regels opgenomen die zien op het gebruiken en bebouwen van gronden. Voor iedereen die werkzaam is in de ruimtelijke ordening is de basiscursus over de systematiek van het bestemmingsplan daarom van belang.

 • Opbouw en vormgeving bestemmingsplan
 • Bestemmingsplan verbrede reikwijdte
 • Vooruitblik naar Omgevingsplan
 • Processtappen en Milieuaspecten
 • Juridische en digitale aspecten

Inhoud

Een bestemmingsplan bestaat uit drie delen: de toelichting, de regels en een verbeelding (plankaart). Deze moeten voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de Wro, het Bro en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 (waaronder de SVBP2012). Bij het opstellen en vaststellen van het bestemmingsplan worden verschillende processtappen doorlopen en is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing. De cursus geeft grip op deze ingewikkelde onderwerpen.

Deze cursus gaat uit van het huidige recht, maar we kijken ook vooruit. Alle gemeenten kennen straks op basis van de toekomstige Omgevingswet één omgevingsplan. Het omgevingsplan biedt meer mogelijkheden dan het bestemmingsplan en omvat alle gemeentelijke regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Zo biedt het omgevingsplan de gemeente meer flexibiliteit en afwegingsruimte en geeft het de mogelijkheid om integraal naar een gebied te kijken in plaats van sectoraal. In de cursus bieden we doorkijkjes naar wat de mogelijkheden zijn om hier nu al op voor te sorteren en wat er gaat veranderen op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

Voor wie

De cursus is opgezet als basiscursus en is met name bestemd voor medewerkers van overheden en adviesbureaus die bestemmingsplannen gaan opstellen of toetsen zoals medewerkers ruimtelijke ordening, stedenbouwkundigen, milieu, verkeer & vervoer en bouw- en woningtoezicht. Ook geschikt voor medewerkers van projectontwikkelaars die bestemmingsplannen analyseren ten behoeve van de planvorming.

Cursusdagen

 • dinsdag 3 april 2018
 • dinsdag 10 april 2018

Het programma

Hieronder vindt u een korte samenvatting van het programma. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Dag 1

 • Introductie op het bestemmingsplan
  • Opbouw en vormen van bestemmingsplannen
  • Eisen aan een bestemmingsplan
  • Standaarden
  • Procedures
  • Bespreking van enkele voorbeelden van bestemmingsplannen
  • Bestemmingsplan wordt Omgevingsplan
 • Beleid, proces en planvormen
  • Het omgevingsplanproces: inhoud
  • Het omgevingsplanproces: communicatie en organisatie
  • Omgevingsplanvormen en afwegingskader
  • Welk omgevingsplan bij welke beleidsopgave?
  • Omgevingsaspecten: rekening houden met diverse wet- en regelgeving, waronder m.e.r., geluid, luchtkwaliteit, Woningwet/Wabo, Wet Natuurbescherming, Watertoets
 • Case: Bepalen planvorm en opstellen analoge verbeelding

Dag 2

 • Juridische aspecten bestemmingsplannen
  • Reikwijdte van bestemmingsplannen
  • Aandachtspunten jurisprudentie
  • Relatie met exploitatieplan
 • Het digitale kader
  • Kenmerken digitale bestemmingsplannen
  • Regeling standaarden ruimtelijke ordening (Rsro)
  • Standaard vergelijkbare bestemmingsplannen (SVBP 2012)
 • Case: Opstellen bestemmingsplan op basis van SVBP 2012

 

Docenten

 • mr. M. (Marika) Sinke is projectleider bij Rho adviseurs BV te Rotterdam.
 • J. (Jasmijn) van Tilburg senior adviseur omgevingsrecht & ruimtelijke ordening bij BRO adviseurs te Boxtel.
 • R. (Ruud) Louwes is adviseur ruimtelijk ordeningsrecht bij Rho Adviseurs BV te Rotterdam.

 

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?