Duur: 1 dag van 9.30 - 16.30 uur
€ 745,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Asbest in bodem, grond en puin

In een dag op hoogte van het actuele asbestbeleid en de praktische toepassing ervan
 • Asbestnormering
 • Asbest(water)bodemonderzoek
 • Bepaling van de saneringsnoodzaak en urgentie van asbestbodemverontreiniging en de toepassing van het milieu hygiënisch saneringscriterium

Beschrijving

Aanleiding
U weet ongetwijfeld dat het asbestbeleid volop in ontwikkeling is. In de beleidsbrieven over asbest staan de zaken die rondom asbest geregeld zijn en daarnaast is het Besluit bodemkwaliteit van kracht geworden. De afgelopen jaren zijn veel van de voornemens uit de beleidsbrieven uitgewerkt in de diverse beleidsdocumenten.

Inhoud
De cursus geeft een compleet beeld van het beleid en vooral de vertaling daarvan naar de dagelijkse praktijk op het gebied van asbest in bodem, waterbodem, grond, baggerspecie, puin en puingranulaat. In de cursus wordt onder andere ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • Asbestnormering
 • Asbest (water) bodemonderzoek en de relatie met regulier bodemonderzoek
 • Bepaling van de saneringsnoodzaak en -urgentie van asbestbodemverontreiniging en de toepassing van het milieuhygiënisch saneringscriterium
 • Asbest en het Landsdekkend beeld
 • De inhoud en toepassing van de NEN-protocollen voor asbest (NEN 5707, o-NEN 5897 en NTA 5727) en de afstemming met het NEN-protocol voor bodemonderzoek (NEN 5740)
 • Opslag, transport en reiniging van asbesthoudende bulkmaterialen
 • De relatie tussen asbest in de bodem en asbest in wegen en erfverhardingen

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor medewerkers bodem en milieu van diverse organisaties die op de hoogte wensen te zijn van het beleid van asbest in bodem en de betekenis daarvan in de dagelijkse praktijk, zoals:

 • Milieu(beleids)medewerkers van gemeente, milieudiensten, provincies, waterschappen en rijk
 • Milieutechnische medewerkers, adviseurs en bodemspecialisten bij omgevingsdiensten en advies- en ingenieursbureau
 • Bodem- en milieudeskundigen bij ontwikkelings- en bouwmaatschappijen

Bij deelname aan de cursus ontvangt u gratis het boek ‘Asbestfeiten'.