Agrarische regels in het omgevingsrecht

Wat betekent de agrarische regelgeving in de praktijk?

De agrarische sector heeft haar eigen specifieke regels. Ondanks dat inmiddels veel regels integraal zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit vraagt een veehouderij om een maatwerkbenadering. Hoe kan worden omgegaan met specifiek knelpunten, uitbreidingsplannen en klachten? De regelgeving bij elkaar een complex geheel wat vraagt om kennis en inzicht. Kennis en inzicht die nodig is om te ontdekken hoe gewenste ontwikkelingen mogelijke kunnen worden gemaakt en ongewenste kunnen worden tegengehouden.

 • Actuele regelgeving zoals Activiteitenbesluit, Wet Geurhinder en veehouderij, Besluit emissiearme huisvesting en de Wet natuurbescherming
 • Een must voor milieuprofessionals in de agrarische sector
 • Wordt gegeven door een deskundige en praktijkgerichte docent

Inhoud

In deze cursus wordt inzicht gegeven in de agrarische regels binnen het omgevingsrecht. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om vanuit een helicopterview in te zoomen op agrarische vraagstukken. In feite is het een uitleg van het omgevingsrecht zoals dat geldt voor inrichtingen, maar dan toegespitst op de agrarische sector. Hierdoor is de cursus zowel geschikt voor personen die al ervaring hebben met het omgevingsrecht, als personen die dit nog niet hebben en aan de hand van agrarische casussen worden ingeleid. Een algemene kennis van wet- en regelgeving en/of agrarische sector is wel een pré. Zaken als de omgevingsvergunning beperkte milieutoets, MER etc. komen aan de orde op zodanige wijze dat die begrippen tastbaar worden. Qua ontwikkelen van kennis richt de cursus zich vooral op de brede helicopterview, qua vaardigheid wordt aangeleerd om vanuit die brede kennis specifieke vragen te beantwoorden.

Voor wie

De cursus is met name bedoeld voor vergunningverleners, daarnaast ook voor beleidsmedewerkers en handhavers van gemeente, provincies en omgevingsdiensten. U heeft bij voorkeur al een bepaalde basiskennis van de bestaande wetgeving.

Docent

 • (Willem) Foppen is directeur / omgevingsjurist bij Omgevingmanager in Urk.

Programma

Agrarische milieuregelgeving

 • Historie en recente ontwikkelingen
 • Wabo, Bor, Mor en procedure vergunningverlening
 • Impact artikel 2.4 Bor
 • Relatie omgevingsvergunning, Wet natuurbescherming en bestemmingsplan
 • Wet milieubeheer en Mer in relatie tot agrarische activiteiten
 • OBM en agrarische sector

Bijzondere wetten

 • Wet ammoniak en veehouderij
 • Besluit emissiearme huisvesting
 • Wet geurhinder en veehouderij

Activiteitenbesluit

 • Systematiek
 • Indieningsvereiste bij de melding Activiteitenbesluit
 • Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven, type B
 • Opslag agrarische bedrijfsstoffen

Casuïstiek

 • Behandelen diverse voorbeelden uit de praktijk

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?