Duur: 1 dag van 09.30 tot 16.30 uur
€ 745,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Agrarische regels in het omgevingsrecht

Wat betekent de agrarische regelgeving in de praktijk?
  • Actuele regelgeving zoals Activiteitenbesluit, Wet Geurhinder en veehouderij, Besluit emissiearme huisvesting en de Natuurbeschermingswet
  • Een must voor milieuprofessionals in de agrarische sector
  • Deskundige en praktijkgerichte docent

Beschrijving

Aanleiding
De agrarische sector heeft haar eigen specifieke regels. Ondanks dat inmiddels veel regels integraal zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit vraagt een veehouderij om een maatwerkbenadering. Hoe kan worden omgegaan met specifiek knelpunten, uitbreidingsplannen en klachten? De regelgeving bij elkaar een complex geheel wat vraagt om kennis en inzicht. Kennis en inzicht die nodig is om te ontdekken hoe gewenste ontwikkelingen mogelijke kunnen worden gemaakt en ongewenste kunnen worden tegengehouden.

Inhoud
In deze cursus wordt inzicht gegeven in de agrarische regels binnen het omgevingsrecht. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om vanuit een helicopterview in te zoomen op agrarische vraagstukken. In feite is het een uitleg van het omgevingsrecht zoals dat geldt voor inrichtingen, maar dan toegespitst op de agrarische sector. Hierdoor is de cursus zowel geschikt voor personen die al ervaring hebben met het omgevingsrecht, als personen die dit nog niet hebben en aan de hand van agrarische casussen worden ingeleid. Een algemene kennis van wet- en regelgeving en/of agrarische sector is wel een pré. Zaken als de omgevingsvergunning beperkte milieutoets, MER etc. komen aan de orde op zodanige wijze dat die begrippen tastbaar worden. Qua ontwikkelen van kennis richt de cursus zich vooral op de brede helicopterview, qua vaardigheid wordt aangeleerd om vanuit die brede kennis specifieke vragen te beantwoorden.

Doelgroep
De cursus is met name bedoeld voor vergunningverleners, daarnaast ook voor beleidsmedewerkers en handhavers van gemeente, provincies en omgevingsdiensten. U heeft bij voorkeur al een bepaalde basiskennis van de bestaande wetgeving.