Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Actuele regelgeving en jurisprudentie RO

Snel op de hoogte van de meest recente ontwikkeling in het ruimtelijke ordeningsrecht

De wet- en regelgeving en de jurisprudentie in de ruimtelijke ordening staan niet stil. Na de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), wordt er nu druk gebouwd aan de Omgevingswet. Ook is er al weer geruime tijd een de Wet op de ruimtelijke ordening en is meer recentelijk de Woningwet en het Bouwbesluit gewijzigd. In feite is in korte tijd het hele RO-instrumentarium veranderd.

Ook worden verschillende beleidsvelden meer op elkaar afgestemd. Milieu en ruimtelijke ordening zijn richting de Omgevingswet steeds meer met elkaar verbonden. Onderwerpen als water, geluid, externe veiligheid, natuurbescherming en luchtkwaliteit zijn van grote invloed op het ruimtelijke beleid en regelgeving. Tel daarbij de niet aflatende stroom jurisprudentie binnen het omgevingsrecht. Reden genoeg om geregeld een stap terug te nemen om het overzicht weer te krijgen. Daar is deze cursus ideaal voor. In twee dagen bent u geheel bijgepraat over de ontwikkelingen van grofweg het afgelopen jaar.

 • Actuele jurisprudentie omgevingsrecht
 • Van Woningwet en Wro tot milieuaspecten en natuur
 • Gevolgen van ontwikkelingen in de praktijk

Inhoud

De cursus geeft o.a. antwoord op onderstaande vragen:

 • Met welke nieuwe jurisprudentie moet ik rekening houden?
 • Wat is veranderd en wat gaat er nog veranderen?
 • Wat betekent dit voor mijn praktijk?
 • Welke lijn zit er in de jurisprudentie?

Voor wie

Deze juridische cursus is bestemd voor personen die reeds enkele jaren werkzaam zijn op het vakgebied van de ruimtelijke ordening, waaronder:

 • (Juridisch) beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, bouw en woningtoezicht van Rijk, provincie of gemeente
 • Medewerkers van adviesbureaus, projectontwikkelaars en advocatenkantoren

Cursusdagen

Programma

Dag 1

Actualiteiten Wro inclusief jurisprudentie

 • voorbereidingsprocedure bestemmingsplan
 • digitale bekendmaking
 • voorwaardelijke verplichtingen
 • overgangsrecht bestemmingsplannen
 • persoonsgebonden overgangsrecht
 • financiële uitvoerbaarheid bestemmingsplannen
 • ladder voor duurzame verstedelijking
 • duurzame ontwrichting

Actualiteiten Wet Natuurbescherming

Actualiteiten Wabo inclusief jurisprudentie

 • onlosmakelijke activiteit
 • welke voorbereidingsprocedure
 • uitgestelde inwerkingtreding
 • tijdelijke projectomgevingsvergunning
 • omgevingsvergunningvrij bouwen
 • beleid kruimelgevallen
 • belanghebbendheid en relativiteit

 

Dag 2

Omgevingswet

 • omgevingsvisies en programma’s
 • algemene regels
 • omgevingsvergunning en projectbesluit

Milieu in de ruimtelijke ordening

 • Jurisprudentie milieuaspecten in bestemmingsplan
 • Geluid: wijziging Wet Geluidhinder en jurisprudentie
 • Luchtkwaliteit: Besluit Luchtkwaliteit en jurisprudentie
 • Jurisprudentie watertoets
 • Externe veiligheid, waaronder BEVI
 • Milieueffectrapportage en Strategische Milieubeoordeling (SMB)
 • Jurisprudentie Habitattoets
 • Planschade

Docenten

 • mr. R.E. (Robert) Wannink is advocaat ruimtelijk bestuursrecht bij ZYPP Advocaten, lid en voorzitter van commissies bezwaar & beroep, tevens (gast)docent aan diverse opleidingen.
 • mr. E.T. (Eelco) de Jong is advocaat bij ZYPP Advocaten in Arnhem.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?