Duur: 1 dag van 9.30 tot 16.30 uur
€ 845,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Actualiteiten ruimtelijk bestuursrecht

Belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving
  • Belangrijkste jurisprudentie
  • Relatie Awb en Wro
  • Relatie Awb en handhaving
  • Nieuwe ontwikkelingen

Beschrijving

Aanleiding
Het ruimtelijk bestuursrecht is voortdurend in beweging. Van groot belang zijn de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de komende Omgevingswet en de omgevingsvergunning via de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Ook ontwikkelingen op het terrein van de Algemene wet bestuursrecht, bijvoorbeeld waar het gaat om handhaving, zijn voor het ruimtelijk bestuursrecht van groot belang.

Naast deze ontwikkelingen in de wetgeving zit ook de (bestuurs)rechter niet stil. Er is kortom volop reden om uw kennis van het ruimtelijk bestuursrecht te actualiseren en goed op de hoogte te zijn van de consequenties van nieuwe wetgeving en jurisprudentie voor uw praktijk.

Inhoud
Deze cursus gaat gedetailleerd in op de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie en op het wetgevingsterrein. De cursusinhoud kan variëren op basis van de actualiteit. Inzicht wordt onder meer geboden in de werking van de bestemmingsplanprocedure, plan- en projectprocedures en de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Ook komt de recente jurisprudentie van de bestuursrechter met betrekking tot de belangrijkste onderdelen van onder meer de Wro aan de orde. Het belangrijkste aandachtspunt hierbij is de relatie van de diverse procedures tot elkaar en de invloed van de Awb. De cursus gaat tevens in op de bestuursrechtelijke gevolgen van wijzigingen in de Wro, de Woningwet en de Awb.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor diegenen die in hun dagelijks werk te maken hebben met het ruimtelijk bestuursrecht en in een kort tijdbestek op de hoogte willen worden gebracht van de laatste stand van zaken, zoals:

  • (Juridische) beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening werkzaam bij overheidsinstanties
  • Medewerkers van adviesbureaus, advocatenkantoren en rechterlijke macht

Vanwege de aard van de cursus (waarin recente en op korte termijn te verwachten ontwikkelingen aan de orde komen), is het programma op onderdelen aan wijzigingen onderhevig. Daar waar het relevant is zal ook aandacht worden besteed aan de gevolgen van de Crisis- en herstelwet.