Consultatie Omgevingsregeling van start. Geef uw reactie!

Omgevingsrecht algemeen 12 februari 2019

Van 1 februari tot en met 8 maart is de Omgevingsregeling in consultatie. Iedereen die dat wil kan in deze periode reageren op het ontwerp van de regeling. De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet. De regeling is bedoeld voor alle partijen die actief zijn in de fysieke leefomgeving: burgers, bedrijven en overheden.

Ga direct naar de consultatie

Projectleider Francine L’Ortye: ‘De manier waarop we de Omgevingsregeling hebben gemaakt is helemaal in de geest van de Omgevingswet: samen met de toekomstige gebruikers. Bij de start spraken we onder meer met VNG, IPO, de Unie van Waterschappen, VNO-NCW, de natuur- en milieuorganisaties over de ontwerpprincipes. Tijdens een Botsproevendag toetsten we samen met zo’n 150 praktijkprofessionals de conceptregels op uitvoerbaarheid. Nu kijken we uit naar de reacties in de consultatie!’

De Omgevingsregeling bundelt en harmoniseert de regels uit ongeveer 75 bestaande ministeriële regelingen en bouwt voort op de systematiek van de Omgevingswet en de basisbesluiten. Hiermee draagt de regeling veel bij aan de inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het omgevingsrecht. Daarnaast draagt de regeling bij aan een samenhangende benadering van de leefomgeving en aan snellere en betere besluitvorming.

De regeling kent zes thema’s:

Grenzen van locaties

De Omgevingsregeling bevat de aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties die genoemd worden in de Omgevingswet en de AMvB’s. Voorbeelden van locaties zijn reserveringsgebieden voor toekomstige uitbreiding van snelwegen, grote rivieren en werelderfgoederen.

Regels voor activiteiten

De Omgevingsregeling bevat een praktische uitwerking van een aantal regels voor activiteiten uit het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Voorbeelden zijn rekenmethoden voor het bepalen van emissies van dierenverblijven en regels over de duurzaamheid van nieuwe bouwwerken. Deze regels zijn bedoeld voor initiatiefnemers.

Gegevensverstrekking

De Omgevingsregeling schrijft voor welke informatie een initiatiefnemer moet aanleveren bij zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dit zijn de aanvraagvereisten. Voorbeelden zijn het aangeven van de locatie waar de activiteit plaatsvindt, de hoeveelheid te lozen koelwater van een stookinstallatie en het soort gas in een opslagtank.

Om initiatiefnemers te stimuleren om aan participatie te doen, is ook een aanvraagvereiste participatie opgenomen. Dit vereiste houdt in dat de initiatiefnemer aangeeft of en zo ja op welke manier hij de omgeving heeft betrokken bij de voorbereiding van zijn initiatief en wat het resultaat daarvan is.

Meet- en rekenmethoden voor besluiten

Overheden moeten hun omgevingsplannen, vergunningverlening en projectbesluiten vaak met cijfers onderbouwen. Als een gemeente die in een aandachtsgebied voor luchtkwaliteit ligt bijvoorbeeld een nieuwe weg wil opnemen in het omgevingsplan, moet zij aantonen dat de luchtkwaliteit binnen de normen blijft. De Omgevingsregeling bevat de meet- en rekenmethoden die overheden daarbij moeten gebruiken.

Monitoring en informatieverplichtingen

De Omgevingsregeling bevat meet- en rekenmethoden die overheden moeten gebruiken voor de monitoring van de leefomgeving. Voorbeelden zijn de monitoring van luchtkwaliteit, de toestand van het water en het zwemwater en geluidbelastingskaarten.

Financiële bepalingen

Tot slot bevat de Omgevingsregeling regels voor het berekenen van de plankosten van gebiedsontwikkelingen en de leges voor de vergunningverlening door het Rijk.

Bron: Omgevingswetportaal.nl (1 februari 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?