Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben ‘alliantieprincipes’ opgesteld voor de samenwerking binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Deze richtlijnen zijn op 11 april gelanceerd, tijdens de Dijkwerkersdag. Er was behoefte aan een nieuwe set ‘spelregels’ omdat steeds meer HWBP-projecten nu in de uitvoeringsfase komen. En deze fase stelt andere eisen aan de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. […]

Lees meer

Vierentwintig gewasbeschermingsmiddelen die sinds 2005 zijn toegelaten, zijn aangetroffen in het bodemwatermilieu en breken daar beperkt af. Dat blijkt uit een recente overzichtsstudie van wateronderzoeksinstituut KWR op basis van monitoringdata van drinkwaterbedrijven uit de periode 2010-2014. De vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin noemt het zorgwekkend dat ook recent toegelaten middelen reeds in grond- en oppervlaktewater zijn teruggevonden. KWR […]

Lees meer

De gevolgen van de droge zomer van vorig jaar zijn nog altijd merkbaar. Weeronline meldt dat er gemiddeld over het hele land sprake is van een neerslagtekort van 65 millimeter, terwijl er in een normaal jaar op 31 maart een overschot van zo’n 200 millimeter is. Verschillen De regionale verschillen zijn groot. Op de zandgronden […]

Lees meer

Door de droge zomer van 2018 is het aantal funderingsproblemen in Nederland fors toegenomen. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) constateert dat er veel meldingen binnengekomen uit nieuwe gebieden, zoals het rivierengebied. Het gaat om huizen die direct op de ondergrond zijn gefundeerd. Ook daar is een lage grondwaterstand de boosdoener. Klei klinkt in, de bodem […]

Lees meer

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een position paper gepubliceerd met standpunten ten aanzien van de Europese Kaderrichtlijn Water. De provincies willen betere afstemming van wetgeving en beleid en een andere methode om bestrijdingsmiddelen in grondwaterlichamen te toetsen. Betere afstemming In het position paper geven de provincies aan dat de Kaderrichtlijn Water (KRW), de daarmee samenhangende grondwaterrichtlijn, de richtlijn […]

Het ‘Protocol Operationeel Flexibel Peilbesluit’, dat op 7 februari in Lelystad is ondertekend, is een handleiding voor het peilbeheer in het IJsselmeergebied op basis van het nieuwe peilbesluit van juni 2018. Om dit peilbeheer goed te laten werken, moet je kunnen anticiperen op de weersvoorspellingen. De langdurige droogte van vorige zomer was meteen een vuurproef. […]

Lees meer

Het is een grote uitdaging om Nederland klimaatbestendig te maken en klimaatbestendig handelen te verankeren in beleid en werkprocessen. Een klimaatbestendige inrichting vraagt dan ook inzet van veel verschillende publieke en private partijen. Ruimtelijke adaptatie moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van de fysieke activiteiten in stad en land. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie draagt hier aan bij […]

Lees meer

In de nieuwe ZZS Navigator kunnen bedrijven, vergunningverleners en toezichthouders opzoeken welke Zeer Zorgwekkende Stoffen er mogelijk in welke bedrijfstak voorkomen. De tool zit nog in de testfase en zal uiteindelijk steeds verfijndere informatie bieden. Gebruikers moeten de ZZS Navigator ‘levend’ houden. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Het ZZS-beleid is er dan ook op […]

Lees meer

Een aantal waterschappen, waaronder het Hoogheemraadschap van Delfland, hebben hun baggerwerkzaamheden tijdelijk op enkele locaties opgeschort omdat er mogelijk perfluor-alkyl-verbindingen (PFAS), zoals PFOS en PFOA in de bagger aanwezig zijn. Deze stoffen zijn toxisch en worden toegepast in consumentenproducten als textiel, tapijt, leer en papier en in industriële producten zoals verf en blusschuim. Tijdens de […]

Lees meer

De waterschappen op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland verwachten dat zij al in april onttrekkingsverboden moeten instellen voor boeren die grondwater willen gebruiken om grasland te besproeien. Door de droogte van afgelopen jaar zijn de grondwaterstanden nog altijd erg laag en de vooruitzichten voor de komende periode zijn niet gunstig. […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?