Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 juni 2021 hebben de leden van de VNG zich uitgesproken over de beoogde nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en over de stijgende kosten die de wet met zich meebrengt. De motie is met grote meerderheid aangenomen. Lees verder op Omgevingsweb

Lees meer

Afgelopen week besloten het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen om de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet met een half jaar te verplaatsen naar 1 juli 2022. Dit geeft meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. De wet moet namelijk goed van start gaan. Omgevingsweb sprak met […]

Lees meer

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan […]

Lees meer

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) bevat na de inwerkingtreding van de Omgevingswet onder meer de regels over milieubelastende activiteiten. Die regels werken rechtstreeks door naar burgers en bedrijven. Het doel van de algemene regels is het voorkomen dat burgers en bedrijven elke keer dat zij een activiteit willen ondernemen toestemming moeten vragen aan het bevoegd […]

Lees meer

In de loop van volgend jaar treedt de Omgevingswet waarschijnlijk in werking. Aanvankelijk leek erop dat de resterende horde bestond uit de Eerste Kamer die zijn goedkeuring nog moest hechten aan het Invoeringsbesluit. Maar de minister van BZK gaat beslissen om de uitvoering met (vermoedelijk) een half jaar uit te stellen, tot 1 juli 2022. […]

Lees meer

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurde op 18 maart 2021 aan de Eerste en Tweede Kamer het ontwerpbesluit dat ziet op een uitbreiding van de mogelijkheden voor permanente bewoning van recreatiewoningen (“Ontwerpbesluit”). In deze blog komen de beperkingen van de reeds bestaande legalisatiemogelijkheden en op welke wijze het Ontwerpbesluit daar een oplossing voor biedt aan […]

Lees meer

De minister is voornemens op 1 januari 2022 de Omgevingswet in te voeren. Dit heeft ook gevolgen voor Erfgoedbeleid. Om deze gevolgen beter in beeld te krijgen, is een document opgesteld met daarin een korte  opsomming van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van cultureel erfgoed en monumenten. Het betreft een toelichting op het omgevingsplan, […]

Lees meer

De Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet is op 26 maart 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee zijn alle onderdelen van het aanvullingsspoor geluid gereed. Dit spoor vult het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht aan met regels en instrumenten om de gewenste geluidkwaliteit te bereiken. Lees verder op Omgevingsweb

Lees meer

Onder het stelsel van de Omgevingswet zullen er voor wat betreft de MER een aantal – met name procedurele aspecten – wijzigen. De doelstellingen van de wetgever zijn om onder de Omgevingswet beter aan te sluiten bij de Europese verplichtingen uit de SMB- en Mer-richtlijn, meer ruimte te bieden voor afweging door het bevoegd gezag, […]

Lees meer

Onderzoek van de VNG wees op hiaten in het nieuwe stelsel van bouwzicht. Om knelpunten aan te pakken, zijn proefprojecten nodig waar gemeenten èn marktpartijen aan deelnemen. Maar de belangstelling daarvoor valt tot nu toe erg tegen. Begin 2022 treedt tegelijk met de Omgevingswet de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Onder de […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?