De toekomst van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit is met onzekerheid omgeven. Nederland staat aan de vooravond van ingrijpende ontwikkelingen die maar moeilijk zijn te overzien. Denk aan de energietransitie en de voortsnellende datatechnologie, maar ook aan een veranderende samenstelling van huishoudens en verschuivende bestuurlijke verhoudingen. In de Ruimtelijke Verkenning 2019 ‘Oefenen met de toekomst’ […]

Lees meer

De handreiking Natuurdaken, een uitgave van Green Deal Groene Daken, laat zien hoe je door combineren van functies slimme oplossingen biedt voor klimaatadaptatie, de verdichting binnen de bouwopgave en het herstel van biodiversiteit in de stad. Het is opmerkelijk dat verschillende functies elkaar juist kunnen versterken. Zo geven zonnepanelen een hogere opbrengt op een biodivers dak […]

Lees meer

De transities waar Nederland voor staat – de energietransitie, de klimaatadaptatie, de heroriëntatie van de landbouw, de voortgaande verstedelijking en natuurontwikkeling – en de daaruit voortvloeiende ruimteclaims zullen grote effecten hebben op het bestaande landschap. De urgentie voor een solide, ‘landschapsinclusief’ beleid is groot. De provincies hebben hierbij een centrale rol. download policy brief (PDF, […]

Lees meer

Inwoners nemen initiatief tot gebiedsontwikkeling Naast de traditionele vorm van gebiedsontwikkeling waarbij decentrale overheden of projectontwikkelaars onroerend goed opkopen, is er in bebouwd gebied nog een mogelijkheid: (vrijwillige) kavelruil. In het Gelderse Oosterwolde is hiermee uitgebreid ervaring opgedaan. Het plan ‘Hart van Oosterwolde’ gaat binnenkort naar de gemeenteraad. Het begint in 2016 met een gesprek […]

Lees meer

Minister Ollongren (BZK) steekt samen met BNG Bank 72 miljoen euro in een fonds dat de transformatie van leegstaande of slecht benutte bedrijfslocaties naar woningbouw moet stimuleren. Middelen Het fonds, dat wordt beheerd door SVn, verstrekt leningen aan partijen die op een andere manier moeilijk aan financiële middelen kunnen komen om een bedrijventerrein om te […]

De minister wil dat corporaties woningen met een huur van tussen 720 en 1.000 euro bouwen. Corporaties voelen die drang niet. Het is dat de Amsterdamse Sarphatistraat een lengte van bijna twee kilometer heeft. Anders was de rij met mensen die op 26 september vorig jaar voor het complex stond, de hoek bij de Korte […]

Het kabinet staat voor de taak om in de NOVI aan te geven hoe het de nationaal-regionale samenhang tussen omgevingsopgaven ziet en welke betekenis het geeft aan omgevingskwaliteit in het veranderende Nederland van nu en in de toekomst. Daarvoor is een samenhangend en pragmatisch toekomstbeeld op de ontwikkeling van Nederland nodig. Om te komen tot […]

In het omgevingsbeleid wordt beleid geformuleerd voor de stad en het landelijk gebied. De overgang tussen stad en land is geen strakke lijn, maar een dynamische zone. Stadsranden hebben een belangrijke schakelfunctie in het vormgeven en afstemmen van beleid op verschillende bestuurlijke niveaus, zo blijkt uit de nieuwe PBL-studie ‘Stadsranden’. Deze studie geeft handreikingen voor […]

Lees meer

Meer eenpersoonshuishoudens, immigratie en nieuwe gemeenschapszin: dat zijn de belangrijkste kenmerken van hoe Nederland de komende tientallen jaren verandert. Wetenschappers lichten toe wat deze demografische trends betekenen voor gebiedsontwikkelaars. Hoewel in het ruimtelijk-ordeningsdebat wordt gesproken over 1 miljoen woningen voor 2030, bestaat er geen consensus over waar deze woningen komen en wat voor type ze […]

Lees meer

Het kabinet geeft gemeenten extra instrumenten om Nederlanders lokaal meer inspraak en zeggenschap te geven. 75 gemeenten in Nederland zijn al goed bezig met het zogenoemde Right to Challenge. Zo bedachten buurtbewoners rond de Afrikaandermarkt in Rotterdam een beter systeem om zwerfafval gedurende de hele dag in te zamelen voor hetzelfde budget. Bewoners kunnen bij […]

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?