Er is een landbouwakkoord nodig voor de versnelling naar een economische, ecologische en sociaal duurzame landbouw. Met langjarig, voorspelbaar en coherent beleid is het onderling vertrouwen te herstellen en zijn langjarige investeringen mogelijk. Zo’n akkoord kan alleen slagen als partijen bereid zijn compromissen te sluiten en zich committeren aan afspraken. Dit concluderen de verkenners van […]

Lees meer

Sinds de openstelling van de nieuwe Subsidieregeling coöperatieve Energieopwekking (SCE) op 1 april 2021 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 479 subsidie aanvragen ontvangen. De verwachting is dat dit aantal de komende maanden verder oploopt. De budgetclaim stond op 6 mei 2021 al op 70 miljoen euro. Met deze subsidieregeling kunnen coöperaties of Vereniging […]

Lees meer

Veiligheid als RES(t)post

Duurzaamheid Geplaatst op 13 april 2021

“Hoewel de energietransitie ook in de Regionale Energiestrategieën (RES’en) op stoom komt, is de veiligheid nog niet veel meer dan een nachtkaars, soms een waakvlammetje”, schrijft lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller in zijn nieuwste blog. Lees verder op Omgevingsweb

Lees meer

‘Betrokken bij klimaat, burgerfora aanbevolen’, de titel van het rapport van de commissie Brenninkmeijer is veelzeggend. Volgens de commissie heeft het burgerforum de potentie om bewoners beter te betrekken bij het klimaatbeleid en kan het bijdragen aan onze democratie. Het betrekken van bewoners bij het klimaatbeleid is niet iets van de laatste tijd en is een vraag […]

Lees meer

In februari 2021 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een onderzoek gepubliceerd waarin de vraag is gesteld hoe de inrichting van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) bijdraagt aan ‘het lerend vermogen van de betrokken actoren in het kader van de energietransitie van de gebouwde omgeving’. PBL heeft daartoe tien proeftuinen en vier andere ‘voorlopers’ […]

Lees meer

Voor het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs (2015) is het nodig over te stappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Voor deze energietransitie zijn in Nederland maatregelen en afspraken gemaakt. Het doel van het Klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050. Eén […]

Lees meer

Vanaf 2022 kunnen gemeenten ondernemers verplichten hun daken vol zonnepanelen te leggen. Een verplichting om panden ‘energieneutraal’ te maken behoort ook tot de mogelijkheden. Minister Ollongren van BZK scherpt hiervoor de uitwerking van de Omgevingswet aan. De extra bevoegdheid voor gemeenten krijgt gestalte in het herziene Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De voorgenomen wijziging is onlangs ter consultatie […]

Lees meer

Het gaat nog niet goed met de verduurzaming van kantoorgebouwen. Gemeenten krijgen daarom gezamenlijk 12,5 miljoen via het gemeentefonds als bijdrage voor toezicht en handhaving op de verduurzaming door gebouweigenaren. Bouwbesluit In het Bouwbesluit van 2012 werd afgesproken dat kantoorgebouwen van meer dan 100m2, die geen rijks- of gemeentelijk monument zijn, op 1 januari 2023 […]

Extreme regenbuien en wateroverlast legden afgelopen zomer de vinger weer op de zere plek. Gemeenten moeten in actie komen en hun gebied ‘rainproof’ maken. Maar aan klimaatadaptatie kleven hoge kosten, die in de uitvoering vaak nog extra tegenvallen. Nederland zwelgt in waterleed. Niet alleen tijdens de traditioneel natte herfst. De reeks van acht smoorhete dagen […]

Lees meer

Er is een nieuwe bron van energie waarmee bijna de helft van de Nederlandse woningen duurzaam kan worden verwarmd. Sleutel is een handige geo-app waarmee gemeenten en waterschappen snel de potentie van energie uit oppervlaktewater en rioolwater kunnen achterhalen. Een groot onderzoeksprogramma brengt nog meer aspecten van deze warmte-innovatie in kaart. Thermische energie uit oppervlaktewater, […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?