Vorige week is het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering in het Staatsblad gepubliceerd. Dit besluit en de al eerder gepubliceerde Wet stikstofreductie en natuurverbetering gaan in op 1 juli 2021. Daarmee gaat ook de bouwvrijstelling in op 1 juli. Lees verder op Omgevingsweb

Lees meer

Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 juni 2021 hebben de leden van de VNG zich uitgesproken over de beoogde nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en over de stijgende kosten die de wet met zich meebrengt. De motie is met grote meerderheid aangenomen. Lees verder op Omgevingsweb

Lees meer

Op 10 juni publiceren Europese Natuurbeschermingsorganisaties een onderzoek naar de door lidstaten ingediende ontwerpplannen voor rivieren en hun stroomgebieden. Uit het onderzoek met de titel “The final sprint for Europe’s rivers’. blijkt dat 11 van de 13 onderzochte stroomgebieden ook in 2027 nog niet gezond zullen zijn. In de Kader Richtlijn Water is meer dan […]

Lees meer

Volgens het Europees Parlement is een “Akkoord van Parijs” voor biodiversiteit en een Europese biodiversiteitswet nodig om ecosystemen vóór 2050 te herstellen, veerkrachtig te maken en naar behoren te beschermen. Eerder deze week heeft het Parlement een resolutie aangenomen met als titel “EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 – De natuur terug in ons leven brengen”. De resolutie […]

Lees meer

Afgelopen week besloten het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen om de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet met een half jaar te verplaatsen naar 1 juli 2022. Dit geeft meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. De wet moet namelijk goed van start gaan. Omgevingsweb sprak met […]

Lees meer

Er is een landbouwakkoord nodig voor de versnelling naar een economische, ecologische en sociaal duurzame landbouw. Met langjarig, voorspelbaar en coherent beleid is het onderling vertrouwen te herstellen en zijn langjarige investeringen mogelijk. Zo’n akkoord kan alleen slagen als partijen bereid zijn compromissen te sluiten en zich committeren aan afspraken. Dit concluderen de verkenners van […]

Lees meer

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan […]

Lees meer

De bedreiging van het buitengebied is nog nooit zo groot geweest als nu. Iedereen heeft door dat er iets moet gebeuren, maar de puzzel is ingewikkeld. ‘Misschien wel té ingewikkeld’, stelt adviseur buitengebieden Gerard van Santen. Samen moeten we ervoor zorgen dat het buitengebied in de toekomst leefbaar en prettig blijft. Dat kan alleen met […]

Lees meer

De overheid moet de uitstoot van stikstof snel verminderen. Dat eist Greenpeace Nederland, met steun van Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds, Milieudefensie en SoortenNL, in een zogenoemde ‘sommatiebrief’ aan het kabinet. De Europese Habitatrichtlijn – bedoeld om natuur te beschermen– wordt door Nederland geschonden, ondanks de recent aangenomen stikstofwet. Dit stelt Greenpeace in de brief, […]

Lees meer

Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven. De afgelopen paar jaar is de overtuiging gegroeid dat het Rijk weer meer regie moet voeren over de ruimtelijke ordening. Dit was aanleiding te onderzoeken in hoeverre de huidige governance binnen de ruimtelijke ordening effectief is om te komen tot integrale keuzes en een adequate uitvoering in een Interdepartementaal […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?