Actuele thema’s binnen gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling 1 november 2018

Op het ruimtelijk en vastgoedgebied zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen. Op veel plekken ontstaat een vraag naar succesvolle planontwikkeling. Voor binnenstedelijk bouwen, organische gebiedsontwikkeling en het zoeken naar oplossingen voor krimpregio’s. Partijen als gemeenten, ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties herpositioneren zich steeds en herzien hun visie en werkwijze.

Alle partijen zoeken naar nieuwe strategieën om gebieden te kunnen blijven ontwikkelen. Daarbij werken traditionele (financiële) sturingsmodellen minder goed: de voorwaarden om tot succesvolle planontwikkeling te komen, zijn veranderd. Welke actuele thema’s drukken hun stempel op gebiedsontwikkeling?

Duurzaamheid/circulaire economie: hoe kunnen we bijvoorbeeld sloopmateriaal recyclen (kostenverlagend) en hoe kunnen we op voorhand kansen geven aan hergebruik in de verre toekomst?
Energietransitie: hoe gaan we om met andere vormen van energievoorziening, welke invloed heeft dat op grondwaarde nu en straks en welk ander ruimtegebruik vergt dat? Denk bijvoorbeeld aan warmte koude opslag.
• Hoe gaan we om met verdichtingopgaven? Wat zijn de effecten van verdichting op plannen?
• Andere denkrichtingen over de kwaliteit van de leefomgeving, klimaatadaptatie, mobiliteit (anders omgaan met de auto, parkeerbehoefte) vragen om een inbedding bij de gebiedsontwikkeling.
• De bestuurlijke doelen veranderen: het kunnen vertalen van andere bestuurlijke doelen in ander gebruik van of fijn slijpen van instrumenten.
• De gebiedsontwikkeling kent een steviger juridisch decor, denk aan de Wet Markt en Overheid, regels rond staatssteun etc. Hoe gaan we effectief om met dit nieuwe decor?
• De integrale business case benadering is een steeds belangrijker wordende hoeksteen van de gebiedsontwikkeling. In hoeverre draagt de business case bij aan de organisatiedoelen? De business case is hierbij de zakelijke rechtvaardiging van een voorgenomen beslissing, maar bestaat uit meer dan alleen cijfers. Centraal staat het ‘bewijsmateriaal’ (uitgangspunten, story line) en ook de implementeerbaarheid.
• Hoe krijgen we greep op de strategisch financiële kant en welke competenties vraagt dat, bijvoorbeeld bij binnenstedelijke transformatie?
• En als laatste: de Omgevingswet werpt zijn schaduw vooruit en die vraagt om een andere benadering van planvorming. Welke gevolgen heeft de wet voor gebiedsontwikkeling en welke kansen en mogelijkheden biedt de wet nu al?

Wilt u zich verder verdiepen in deze onderwerpen? Daartoe bieden we u onze tiendaagse Leergang Regie op Waardevolle gebiedsontwikkeling. Op basis van een al vergaard fundament aan kennis en ervaring worden de actuele thema’s besproken. U leert deze thema’s in praktijkgerichte sessies toe te passen in ruimtelijke ontwikkelingen en leert nieuwe ontwikkelstrategieën gericht op waardecreatie toe te passen.

Op zoek naar een solide financiële basis binnen de gebiedsontwikkeling? Op onze Leergang Basis Planeconomie en Financiële Regie bij gebiedsontwikkeling (start op 20 november 2018) hebben we nog slechts enkele plekken vrij. In deze leergang gaat het om de basisvaardigheden om greep te krijgen op de financiële kant van de gebiedsontwikkeling. Kosten, opbrengsten, ruimtegebruik, rekenmodellen, risicoprofielen, kostenverhaal komen in de volle breedte aan bod.

De effectieve en efficiënte omgang met de voor een financieel meedenker relevante instrumenten komen aan bod. Welke bronnen hebben we, hoe beheersen we en hoe krijgen we greep op de tijd via indexen en rente? Na het volgen van de leergang bent u een constructieve en vindingrijke sparring partner voor de andere collega’s die bezig zijn met gebiedsontwikkeling. U maakt een vliegende start in het vakgebied!

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?