30.000 extra woningen in Zuid-Holland door verlagen van de parkeernorm

Gebiedsontwikkeling 21 oktober 2020

In de provincie Zuid-Holland is een groeiend te kort aan betaalbare woningen. Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de provincie blijkt dat door het verlagen van de parkeernorm al 30.000 woningen extra gebouwd kunnen worden.

Parkeren is vaak een te grote kostenpost door een combinatie van hoge parkeernorm, veel gebouwd parkeren en beperkte betaalbereidheid van bewoners of bezoekers. Uit het onderzoek ‘Parkeren en verstedelijking’ van de provincie Zuid-Holland, blijkt dat de noodzaak van minimale parkeernormen ter discussie staat. De vaak goede ov-bereikbaarheid van vrijwel alle acht onderzochte casussen in het onderzoek en essentiële trends waaronder het verminderde autobezit en de opkomst van deelmobiliteit, verminderen de noodzaak voor hoge parkeernormen nog verder. Op basis van eerder onderzoek in opdracht van de provincie concludeert REBEL dat vijf van de acht onderzochte bouwprojecten in de provincie Zuid-Holland door de parkeeropgave ernstig worden belemmerd in de financiële en fysieke haalbaarheid voor de bouwers en gemeente. “Op de onderzochte locaties wordt ongeveer twintig procent minder woningen gerealiseerd als gevolg van de parkeeropgave. Dit is precies het verschil tussen stedelijke en suburbane woningdichtheid. De parkeeropgave bepaalt in grote mate de stedelijke woningdichtheid”, zo stellen de onderzoekers.

Nederland, Limmen 3 juni 2014. Kleinschalige nieuwbouw aan de Rijksweg tussen nummers 55 en 63.

Anders omgaan met parkeernormen zorgt er alleen al voor dat er in Zuid-Holland zo’n 30.000 extra woningen gebouwd kunnen worden. “Parkeerruimte is vaak dwingend als het gaat over de hoeveelheid woningen die we willen bouwen”, zegt Barend Jansen van de provincie Zuid-Holland. Gemeenten zouden daarnaast meer onderzoek moeten doen naar het werkelijke autogebruik in woonwijken, vindt Jansen. “Te veel gemeenten gaan ervan uit dat iedereen twee auto’s heeft, maar de praktijk wijst anders uit. De meeste huishoudens hebben maar één auto. Als je daarvoor durft te bouwen kan je veel meer woningen kwijt en wordt je grondexploitatie positiever.”

Weilanden

In Zuid-Holland is er een groeiend tekort aan betaalbare woningen. Tot nu toe spitst de discussie zich vooral toe op locaties van nieuwe plannen. Er wordt dan snel opgeroepen om weer in weilanden te gaan bouwen. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Al decennia wordt er in Zuid-Holland met een lage dichtheid gebouwd van slechts 35 woningen per 10.000 m2. Om de mogelijkheden voor meer woningen per plan te onderzoeken, heeft de provincie een gemeentelijk projectbureau van een nieuwbouwlocatie in Zuid-Holland benaderd. De vraag daarbij was om uit te gaan van omgevingen met woningen, winkels en groen die aanzetten tot lopen, fietsen en ov, met een lagere parkeernorm (1 parkeerplaats per woning in plaats van 1,7 of zelfs vaak nog 2,4 per woning). En uit te gaan van een centrum-dorpse of stedelijke leefomgeving in plaats van het standaard suburbane opzet.

Uit deze quickscan blijkt dat dit bij alle grotere plannen al snel 90.000 extra woningen oplevert. Daarbij wordt uitgegaan van eenzelfde aantal eengezinswoningen en alleen van koop. Bij meer appartementen, rug-aan-rug woningen en meer sociale woningbouw is nog extra verdichting mogelijk. Al zou het maar bij een derde van de plannen realiseerbaar zijn, dan levert dit nog steeds 30.000 woningen extra op. Dat zijn zo’n 3 VINEX-wijken die niet gebouwd hoeven te worden. “Zo behouden we meer groen en wordt optimaal gebruik gemaakt van publieke investeringen als infrastructuur, openbaar vervoer en diensten als politie, brandweer, ambulance, vuilnis en riolering geoptimaliseerd. Bovendien geeft een hogere dichtheid meer draagvlak voor huisartsen, winkels, scholen en MKB”, zo klinkt het vanuit de provincie.

Integraal werken

Om te bereiken dat de parkeernorm wordt verlaagd om zo meer woningen te realiseren moeten gemeenten meer integraal denken, zo stelt Jansen. “Je ziet nu dat er verschillende afdelingen binnen een gemeenten met de problematiek bezig zijn. Parkeernormen worden vaak bepaald door de afdeling parkeren of mobiliteit. Woningbouw heeft vaak een eigen afdeling, en het grondbedrijf heeft weer eigen afwegingen om vooral dure eengezinswoningen te bouwen Onderling overleg tussen beide afdelingen ontbreekt vaak, terwijl er kansen liggen als zij samen gaan tekenen en rekenen. Er is ook te veel angst bij gemeenten. Ze zijn bijvoorbeeld bang voor reacties van inwoners, omdat veel mensen het als een recht zien om de auto of twee auto’s voor de deur te parkeren. Zoals eerder gezegd; reële cijfers ontbreken vaak, gemeenten weten vaak niet hoeveel mensen er werkelijk twee auto’s hebben. Raadsleden missen zo de juiste data om tot goede besluiten te komen. Door angst gaan bestuurders dan vaak aan de veilige kant zitten. In de praktijk zie je zelfs dat sommige bouwplannen niet doorgaan omdat er te veel parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Parkeren is dan belangrijker dan de woonbehoefte, dat is de omgekeerde wereld”, zo besluit Jansen.

Bron: Verkeerskunde.nl (20 oktober 2020)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?